Quyền lợi thành viên La Grâce

​Hưởng những quyền lợi chỉ có tại La Grace Hanoi.

photo-1573599852326-2d4da0bbe613.jpeg

Diamant

 • Ưu tiên nhận sản phẩm ưu đãi trước 5 ngày.

 • Quà tặng và thư mời sự kiện cho các chương trình quan trọng.

 • Miễn phí bảo dưỡng sản phẩm theo chính sách.

 • Giảm 3% cho các loại sản phẩm (Chỉ ưu đãi gộp 1%).

 • ​Đạt và duy trì mức chi tiêu: 500,000,000 VNĐ/ Năm

Rubis

 • Ưu tiên nhận sản phẩm ưu đãi trước 2 ngày

 • Quà tặng và thư mời sự kiện cho các chương trình quan trọng.

 • ​Miễn phí bảo dưỡng sản phẩm theo chính sách.

 • Giảm 2% cho các sản phẩm (Chỉ ưu đãi gộp 1%)

 • ​Đạt và duy trì mức chi tiêu: 250,000,000 VNĐ/ Năm

victor-malyushev-w_N-XCjiM0o-unsplash.jpg
nik-nikolla-kQ80v_7PjRs-unsplash.jpg

Émeraude

 • Ưu tiên nhận sản phẩm ưu đãi trước 1 ngày.

 • Quà tặng và thư mời sự kiện cho các chương trình quan trọng.

 •  Hỗ trợ dịch vụ bảo dưỡng sản phẩm theo chính sách.

 • ​Đạt và duy trì mức chi tiêu: 50,000,000 VNĐ/ Năm